Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2021

Sakarya/ Turkey    3-5 June / 2021

ACCEPTED PROCEEDINGS


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Seviyelerinin İncelenmesi

   Fatih Dinç


Öğretmen Adaylarının Arılara Yönelik Biyofobik Algıları, Tutumları ve Kavram Yanılgıları

   Naciye Somuncu Demir


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Görüşleri: Rize Örneği

   Ayşe Seyhan


Artırılmış Gerçeklik Üzerine İnceleme: Bir Meta-Analiz Çalışması

   Emel Altun Tot, Tuğba Güler, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz


Parameters Used in the Examination of Writing Skills of Individuals with Writing Difficulty Using the Eye Tracking Technique and Eye & Pen Software

   Kürşat Öğülmüş, Esmehan Özer, Rahime Duygu Temeltürk


Futbolda Farklı Dar Alan Oyunlarında Algılanan Zorluk ve Keyif İlişkisi

   Yusuf Soylu


Gifted Students’ Strategies for Generalizing Quadratic Visual Pattern

   Fatma Erdoğan, Neslihan Gül


Yetişkinlerin Problemli Cep Telefonu Kullanımı ve Siberkondri Eğilimlerinin İncelenmesi

   Sultan Ertaş, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Kendini İzleme Stratejisinin Kullanımı: Alanyazın Taraması

   Furkan Tavşan; Sunagül Sani-Bozkurt


Göz İzleme Tekniği ve Eye&Pen Yazılımı ile Yazma Güçlüğü Olan Bireylerin Yazma Becerilerinin İncelenmesinde Kullanılan Parametreler

   Kürşat Öğülmüş, Esmehan Özer, Rahime Duygu Temeltürk


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Ev Aletlerin Çalışma Prensipleri ile Bilimsel Bilgileri İlişkilendirebilmeleri

   Hasan Özyıldırım, Pelin Yaman


Socioemotional Aspects of Music-Motor Activities According to The BAPNE Method

   Roberto Sayago-Martínez, Giulio Salerno, Salvatore Di Russo, Antonio Arnau-Mollá, Francisco Javier Romero-Naranjo


Body Percussion in Spanish Music: A Methodological Approximation

   Salvatore Di Russo, Francisco Javier Romero-Naranjo


Osmanlı Klasik Dönemi Öğretiminin İyileştirilmesine İlişkin Akademisyen Görüşleri

   Mehmet Alper Cantimer


Göçün Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Ruh Sağlığı Gelişimine Etkileri

   Sedef Öztürk, Miray Özözen Danacı


Teacher Candidates' COVID-19 Anxiety Levels, Attitudes Towards E-Learning and Psychological Capital Perceptions

   Mustafa Öztürk Akcaoğlu


Havalı Tüfek Atıcılık Sporcularının Ayak Basış Genişliği, Omuz Genişliği ve Atış Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Ceren Ertürk, İbrahim Can, Serdar Bayrakdaroğlu


Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

   Emrah Serdar


Rhythm, Cognitive Solfege and Body Percussion. Proposal For Educational Innovation

   Francisco Javier Romero-Naranjo; Roberto Sayago-Martínez


Matematiksel Kaçış Oyunlarının Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (Bettam) İle İncelenmesi

   Bahadır Yıldız, Selin Urhan


Covıd-19 Pandemisi Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Öğretmenlerin Ve İdarecilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

   Rabia Ünal


Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Mezuniyet Durumlarının Yapay Zeka Teknikleriyle Tahmin Edilmesi

   Mirhaç Sulak, Yüksel Çelik, Erdal Başaran


Sosyal Bilgiler Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Alan Gezileri Öğrencilere Ne Katıyor?

   Hülya Çelik, Erhan Gözüyukarı, Taha Şenel


A Comparative Review of Basic Mathematics Currıcula of 12th Grades in Bulgaria and Turkey

   Güler Çavuşoğlu


Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

   Fatma Torun


Taurinin Akut Egzersiz Performansına ve Toparlanmaya Etkisi

   Kaan Akalp, Şerife Vatansever


Disiplinler Arası Çalışmalar Bağlamında Çeviribilim ve Sosyoloji

   Ulvican Yazar


Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecindeki Uzaktan Öğretime İlişkin Görüşleri

   Aziz Yaşar, Nurullah Şimşek


Matematiksel Formülleri Hatırlayabiliyor muyuz? Üniversiteye Yeni Başlayan Matematik Öğretmeni Adaylarının Değerlendirilmesi

   Meltem Koçak; Yasin Soylu


Examining The Prospective Teachers’ Level Of Online Learning Readiness

   Mehmet Eroğlu


Genç Futbolcularda 8 Haftalık İsoinertial Egzersizlerinin Sıçrama Üzerine Etkisi

   Halil Korkmaz, Asiye Filiz Çamlıgüney


Sağlıklı, Fazla Kilolu ve Obez Bireylerde, Egzersizin İştah Düzenleyici Hormonlar Üzerine Etkileri: Sistematik Derleme

   Gamze Akbaş, Şerife Vatansever


Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Yetkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Tuğba Kılcan


How Are Argumentation Skills and Cognitive Flexibility Related?

   Özlem Çankaya, Nilay Aydoğan


Uyum Sınıfları Hakkında Öğretmen Görüşleri

   Musa Çalışır


Comparison of The Acquired Practical Knowledge of First Aid with The Online or Classical Learning Method

   Eva Dolenc, Damjan Slabe


Türkiye’de Matematikte Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Eğilimler

   Cemile Barut


The Relationship Between Self-Compassion and Optimism in University Students

   Selman Çutuk, Fikret Soyer, Tuncel Öz, Zeynep Akkuş Çutuk


Aktif Sporcuların Spor Tüketim Tatmin Düzeyleri Ve Spor Farkındalık Durumlarının Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Abdurrahman Beşbaş, Fahri Akçakoyun


Impact of the COVID-19 Pandemic on Loneliness and Digital Game Addiction

   Nurullah Emir Ekinci, Ezgi Karaali, Berfu Parcali, Akay Suner


Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla Desteklenmiş Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Uygun Öğretimin Öğrencilerin Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışlarına Etkisi

   Veysel Haydari, Bayram Coştu


Lifelong Learning for Successful Ageing

   Pilar Moreno-Crespo, Francisco Núñez-Román, Carmen Solís-Espallargas, Miguel-Ángel Ballesteros-Moscosio


Body Percussion and Cuban Clave in the BAPNE Method.

   Osmila Seilet González Sánchez, Claudia Elena Romeu López, Roberto Sayago Martínez, Francisco Javier Romero Naranjo.


Waldorf Pedogoji Okulları Modelinin İncelenmesi

   Banu Aras, Emrah Orakçıoğlu, Asım Arı


Ortaöğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları

   Çağlar Kıymet, Recep Çakır


The Relationship Between Organizational Citizenship Behaviour, Psychological Ownership and Innovative Behaviour in Sports Businesses

   Selman Çutuk, Fikret Soyer


İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Algıları

   Aysel Ferah Özcan, Elife Nur Saydam


COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Belediye Çalışanlarının Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

   Serkan Çataldirek, Fikret Soyer


Ortaokul Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanımlar ve TIMSS 8. Sınıf Fen Bilimleri Sınavındaki Soruların Kazanımlarının Karşılaştırılması

   Merve Seda Yaşar, Eren Ceylan, Ayhan Yılmaz


Empowering The Design Thinking Approach in STEAM Education in Turkey

   Ahsen Öztürk


Öğretmenlerin Sosyal Ağ Okuryazarlık Düzeyleri

   Arzum Cemre Tüzer, Özlem Canan Güngören, Zeliha Demir Kaymak


Food Skills Training in Malaysian Public Preschools. What Do You Think, Teachers? A Preliminary Study

   Nurul Ain Saipudin, Nornazira Suhairom


Covid-19 Pandemi Döneminin BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etkilerinin İncelenmesi

   Gülşah Bayır, Eylem Bayır


Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları

   Emine Aydın, Elvan İnce Aka


Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Afişlerin Anlamsal ve Teknik Performans Açısından İncelenmesi

   Ebru Turan Güntepe, Ümmü Gülsüm Durukan


Farklı Branşlardaki Sporcuların Spora Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Alpaslan Karadüş, Burhan Özkurt


Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Uyumları ve Dil Gelişimde Beden Eğitimi ve Spor Etkilerinin Araştırılması; Eğitimci Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

   Hüseyin Fatih Küçükibiş, Burhan Özkurt


Parkinson Hastalarında Egzersizin Hareketlilik ve Dengenin Korunması Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışmaların Sistematik Derlemesi

   Beytullah Turgut, Şerife Vatansever


Akademik Başarı Ve Performansı Desteklemek İçin Sanal Gerçekliği Kullanma: Sistematik Bir İnceleme

   Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Erman Eren, Betül Düzenli Çil


Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programı Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

   Gülşah Tura


Uzaktan Öğretim Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğreticilerden Beklentileri

   Fatih Erdoğdu


Özel Yetenekli Öğrencilerin Görsel Kirlilik Algılarının Yansıtıcı Fotoğraf Tekniği ile Tespiti

   Dilek Acar


2011 Ve 2018 Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programlarının Program Bileşenleri Yönünden Karşılaştırılması

   Hüseyin Sinan Avcı, Banu Aras, Asım Arı


Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

   Zafer Batır, Özlem Sadi


Sınıf Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Uzaktan Eğitimi Değerlendirmeleri

   Şafak Uluçınar Sağır, Ayşe Gül Özaşkın Arslan, Kayhan Bozgün


2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Harita Okuryazarlığı Becerisi Açısından İncelenmesi

   Bülent Akbaba, Gökhan Aydoğdu


Farklı Egzersiz Programlarının Nörodejeneratif Hastalığı Olan Bireyler Üzerindeki Etkisi: Multipl Skleroz İncelemesi

   Merve Gezen Bölükbaş, Şerife Vatansever


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Çocuklara Okumayı Tercih Ettikleri Masal Kitaplarındaki İletişim Engelleri

   Bengü Türkoğlu


Pedagogical Formation Science Teacher Candidates and Science Teacher Candidates' Opinions On Distance Education In The Covid-19 Pandemic Process

   Filiz Avcı


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde 3 Boyutlu Modelleme Deneyimleri

   Kibar Sungur Gül


Osmanlı Devleti'nde Okçuluk Yarışmaları: Ok Koşuları

   Serkan Necati Metin


Y ve Z Kuşağı Sporcuların Sporda Sürdürülebilirlik Düzeylerinde Sosyal Desteklerin Rolü

   Burhan Özkurt, Hüseyin Fatih Küçükibiş


Namık Kemal ve Kıbrıslı Türk Kimliği

   Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam


Emmi Pikler Pedagojisi

   Emrah Orakcıoğlu, Hüseyin Sinan Avcı, Asım Arı


2020 Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

   Yusuf Yıldırım


Teachers’ Experiences of Stress and Their Coping Strategies During COVID-19 On Online Education System

   Varsha T


Çoklu Veri Atama Yöntemlerinin Değişen Madde Fonksiyonu Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi

   Akif Avcu


“Okul Dışı Öğrenme Ortamları” Dersinden Yansımalar: Bir Eylem Araştırması

   Ayşegül Aslan, Ümmü Gülsüm Durukan, Demet Batman


Academic Writing in Second Language: An Outlook of Spanish Higher Education Practices and Challenges

   Francisco Nuñez-Román, Coral I. Hunt-Gómez, Alejandro Gómez-Camacho, Miguel Ángel Ballesteros-Moscosio


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “Doğa Yoksunluğu Sendromu” Algıları: Bir Metafor Çalışması

   Ayten Arslan


Temel Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projelerine İlişkin Velilerin Bakış Açılarının İncelenmesi

   Pınar Mert


Sudbury Valley Alternatif Okul Modelinin İncelenmesi

   Yavuz Selim Şişman, Banu Aras, Asım Arı


Yabancılara Türkçe Öğretiminde Düzeltme İşareti

   Vildan Öncül, Sinem Gönen Kayacan


Amatör ve Profesyonel Futbolcularda Isınma Alışkanlığı ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

   Hakan Çobanoğlu, İpek Eroğlu Kolayiş


Bireylerin Spora Dayalı Fiziksel Aktiviteyle Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi

   Fatma Tanırgan, Gamze Deryahanoğlu


Yoğun Bakım Covid 19 Çalışanlarının İş Yükü Memnuniyetinin İş Performansına Etkilerinin Karşılaştırılması

   Özden Certel, Zekine Pündük


Kronotipe Göre Fiziksel Aktivite Ve Zihinsel Dayanıklılığın İncelenmesi

   Sedef Nizam, Zekine Pündük


8. Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan ve Yüz Yüze Matematik Derslerine Yönelik Algıları

   Gülşah Gerez Cantimer


A Biomechanical Examination of Gender Differences In Body Joints Flexibility And Movements Requiring Mobility

   Milaim Berisha, Shkumbin Hoxha, Agron Thaqi


Üniversite Öğrencilerinin Genel Kimya Konuları İle İlgili Alternatif Kavramlarının İncelenmesi

   Lütfiye Varoğlu, Ayhan Yılmaz


Programlama Öğretimine Yönelik Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Bir Video Destekli Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Tasarım Süreci

   Mithat Elçiçek, Hasan Karal


Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Elif Ünal, Ekrem Levent İlhan


Bilim İçerikli Oyunların Okul Öncesi Dönem Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

   Gökçen Akbabaoğlu, Eylem Bayır


Covid-19 Pandemi Sürecinde Master Yüzücülerin Covid-19 Korkusu ve Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi

   Gökçe Oktay, Canberk Ağcataş, Atalay Yıldırım


Rehberli Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

   Hüsnüye Durmaz, Medat Mutlu


A research on Instruction Giving Implementations in EFL Classrooms: a Hybrid Model

   Yeşim Uğurlu Şen, Paşa Tevfik Cephe


Oral Corrective Feedback: A Descriptive Analysis of the Literature on Learner and Teacher Beliefs

   Seda Can, Cemal Çakır


Klasik Test Kuramında Çok Boyutlu Yapılarda Madde Ayırt Ediciliği

   Abdullah Faruk Kılıç, İbrahim Uysal


Attitude Examination of Students in Flipped Mathematics Education with Open Algorithm Based On Numbers

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Orantısal ve Orantısal Olmayan Akıl Yürütme İçeren Problemlerdeki Başarıları

   Arzu Karacaköylü, Reyhan Tekin Sitrava


Çevrimiçi Ortamda Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımının KAÇD ile Desteklenerek Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

   Yakup Yılmaz


Spor Gönüllülerinin Motivasyonel Faktörlerinin İncelenmesi: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

   Abdulkadir Geylani Demir, Serap Mungan Ay


2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programının Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

   Adem Koç


Psikolojik Danışman Meslek Etiğinde Gizlilik: Etik Durumlar ve Etik İhlaller

   Semra Uçar, Sümeyye Derin


3-6 Yaş Çocuklarının Öğretmenleri İle Etkileşimlerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kalitesine Göre İncelenmesi

   Şakire Ocak Karabay, Berika Eryılmaz


Öğretmenlerin Sanal Eğitim Örgütleri Hakkındaki Görüşlerinin Pandemi Öncesi ve Sonrasında Karşılaştırılması

   Münevver Çetin, Serap Öz


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kültürel Değerlere Karşı Duyarlılıklarının İncelenmesi

   Ferhat Karaseyfioğlu, Hüseyin Çalışkan


Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Web 2.0 Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıklarına Etkisi

   Kıvılcım Balçın, Hüseyin Çalışkan


An Integration of Play Therapy with EMDR on Children Under the Risk

   Hale A.Kahyaoglu Çakmakcı


Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

   Ozan Alevli


6, 7 Ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan “Madde Ve Doğası” Konu Alanındaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi

   Zeynep İlben Turan, Kader Birinci Konur


Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Öz Yeterlilik Algıları

   Esra Balkaş Yaşar, Uğur Sarı


İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Ödev Konusuyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

   Merve Settaşı, Ömer Faruk Vural, Fatih Bilgiç


İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin FeTeMM (STEM) Yaklaşımı Açısından Durumlarının İncelenmesi

   Eylem Bayır, Nida Özel, Ezgi Önder


Evde Karantina Döneminin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite Ve Psikolojik Durum Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

   Esma Nur Kaya, Şerife Vatansever, Esma Kadakal, Yaren Kaya, Merve Gezen


Türkiye’de Eğitimde Sosyal Adalet Konusu İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması

   Deniz Gülmez


Structural Examination of Postgraduate Theses On Body Language in The Learning Axis

   Cemal Bilen, Gözde Sezen Gültekin


Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

   Gülcan Karahan Doguz, Murat Genç


Projeye Dayalı Öğrenme Uygulaması Dersi Kapsamında Yapılan Fen Projelerinin Değerlendirilmesi

   İclal Alkan, Fatma Mutlu


Investigating the Level of Flexibility in Thinking Among Collage Affiliated Students in a Massive Open Online Course

   Abeer Watted, Aa’lam Atamna


Developing Young Learners’ Speaking Skills through Modeling and Flipped Instruction

   Aslı Özçelik, İskender Hakkı Sarıgöz


Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Özgecilik Düzeyleri

   Beyza Nur Tufan, Betül Düşünceli


Mobil Alıştırma Uygulamasının Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Derse Dönük Tutumlarına ve Öğrencilerin Teknolojiyle Birlikte Kendi Kendilerine Öğrenme Düzeylerine Etkisi

   Çilem Melis Öztürk, Özgen Korkmaz


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Duygusal Mesafelerinin İncelenmesi

   Atike Yılmaz, Hande Baba Kaya


Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Ölçülmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Performans Tabanlı Ölçüm

   Emre Çoban, Özgen Korkmaz


İlkokul Öğretmenlerine Göre İlk Okuma Yazma Öğretimi: Bir Metafor Çalışması

   Elife Nur Saydam, Aysel Ferah Özcan


Sedanter 5 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Aktivite Düzeylerine İlişkin Görüşleri

   Perihan Civelek, Gülden Uyanık


The Impact of Leisure Management Attıtudes and Skills of Individuals Who Have Worked in Organizatıons on Life Satisfactıon: Sample of the Assocıatıon of Youth and Sports Volunteers

   Damla Özsoy, Turgay Biçer


Ortaokul Matematik Derslerinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Kullanımı

   Hafize Gamze Kırmızıgül


Faktör Analizi Üzerine Yeniden Düşünmek: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Uygulama Örnekleri

   Ezgi Mor Dirlik


Secondary school teacher training in the MAES of the University of Seville

   Angela Pineda-Balbuena; José Antonio Pineda-Alfonso


Spor Yapan Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumları ile Yaşam Tatmini Düzeylerinin İncelenmesi: İzmir İli Örneği

   Nida Turgut, Erdil Durukan


Üniversite Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenme Becerilerinin Ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi

   Hasan Güner Berkant, Sera Karagülle


İnfografik Uygulamasında Matematikçilerin Hayatlarına İlişkin Tasarlanan Posterlerle İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

   Rabia Betül Bora, Burçin Gökkurt Özdemir, Senanur Selçuk, Mert Dağ


Öğretmenlere Güç Kartı Stratejisi Kullanımının Öğretiminde Davranışsal Beceri Eğitiminin Etkililiği

   Yeşim Güleç Aslan


Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İstatistik Öğretiminde Soru Sorma Becerilerinin İncelenmesi

   Nadide Yılmaz, İ. Elif Yetkin-Özdemir


Bilim İçerikli Çocuk Kitaplarıyla Yapılan Drama Destekli Görsel Okuma Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dil Gelişimine Etkisi

   Eylem Bayır, Hatice Şenol


Orta Okul Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Deney Türleri ve Laboratuvar Güvenliği Açısından İncelenmesi

   Sevinç Kaçar, Erkan Özcan


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Becerilerin Öğretimine İlişkin Görüşleri

   Hatice Karışan, Hatice Memişoğlu


Problems Encountered by Teachers during the Covid 19 Pandemic Process (Kosovo Sample)

   Esin Metlilo, Nuray Çürt Aşıkferki


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Tahmin Becerileri ve Kullandıkları Stratejiler

   Emel Çilingir Altıner, Halil Önal


Examination of The Concept of Ethical Blindness in Education

   Aysel Güney


The Influence of Covid-19 on Secondary Education. Obstacles and Difficulties Encountered by The Students' Families

   Mario Ferreras-Listán, Coral I. Hunt-Gómez, Pilar Moreno-Crespo, Olga Moreno-Fernández,


Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Argümantasyonu Destekleyen Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi

   Nejla Atabey


The Effect of the Covıd19 Pandemia on the Dıstance Education Ecosystem and the Use of 3D Printers

   Alpaslan Durmuş, Serkan Güneş, Emre Turan, Mustafa Güneş, Abdulhamit Sevgi


Sorumluluk Kazanımları Bağlamında Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programının İncelenmesi

   Sevim Bezen, Celal Bayrak


İstanbul’da Bulunan Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

   Veda Yar Yıldırım


Türk Atasözlerindeki Kadın/Erkek Kavramlarının Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Eşitlik Değeri Açısından İncelenmesi

   Cansu Bartın, Turhan Çetin


Pandemi Sürecinde Yüz Yüze Eğitim Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mutluluk ve Kaygıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

   Şenol Güven


Türkiye, Avustralya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

   Nilay Türk, Esin Hazar


Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Araştırılması

   Fatih Kırkbir, Tarkan Havadar


Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Matematiksel Etkinlik Kavramı ve İyi Tasarlanmış bir Etkinliğin Nitelikleri

   Gülay Agaç, Mehmet Fatih Özmantar, Ali Bozkurt, Mehmet Güzel, Zeynep Avcı


Tomomi Shimizu'nun Uygur Mangalarının ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne'' Göre İncelenmesi

   Genç Osman İlhan, Kadriye Çelik


The Effect of Tablet Uses on Learning Service Skill and Satisfaction of Novice Volleyball Athletes

   Eleni Zetou, Foteini Papadopoulou, Nikolaos Vernadakis


Use of Drawings to Explore Preservice Science Teachers’ Perceptions of Engineers and Engineering: Impact of STEM Education

   Meltem Kuvac, Isil Koc


Online Practical Courses in Architectural Education

   Özlem Atalan


Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Medya ve Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

   Esra Şeran, Mehmet Gürol


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlık Durumları

   Aydın Güllü, Melike Faiz


2020 Liselere Giriş Sinavi (LGS) Matematik Sorularının MEB’in Hazırladığı Örnek Sorularla Karşılaştırılması

   Tuğçe Ertuğrul, Mehmet Gürol


Aydın İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin İncelenmesi

   Fikret Soyer, Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Gökhan Dokuzoğlu


Sosyal Bilgiler Eğitiminde Müze Kedisi Müke ile Dijital Çizgi Roman Tasarımı

   Gamze Kaba, Genç Osman İlhan


Biyomimikri Konusunda Yürütülen Ulusal Çalışmaların İçerik Analizi: Bir Sistematik Literatür İncelemesi

   İsa Deveci, Aykut Yıldız


Motivasyon ve Kişilik Özelliklerinin Yabancı Dil Öğrenimi Süreçlerine Etkisi

   Fırat Ünsal, Yunus Hastunç


Learning Preference Questionnaire for Calculus (LPQC)

   Erhan Selcuk Haciomeroglu, Guney Haciomeroglu


Covid 19 Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stres Düzeylerinin Araştırılması

   Pınar Özkan, Fahri Akçakoyun


Aday Öğretmenlerin Yaşadıkları Zorluklar Ve Bu Zorluklarla Başa Çıkma Stratejilerinin Belirlenmesi

   Hilal Kazu, Ali Aktaş


Öğretmen Algılarına Göre Toplum 5.0

   Fatma İşli, Zeynep Meral Tanrıöğen


COVID-19 Sürecinde Sokağa Çıkma Yasakları: Evdeki Küçük Çocuklar

   Hülya Gülay Ogelman, Hande Güngör, İlkay Göktaş


COVID-19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Grup Çalışmalarının Öğretmen Adayları Bağlamında İncelenmesi

   Ebru Albayrak Özer


Ana Sınıfında Fen: Çocuklarda Gökkuşağı Kavramı

   Zülfikar Güvenir


Ömer Seyfettin’in Kaşağı Kitabında Yer Alan Değerlerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere Göre İncelenmesi

   Özgür Utkucan Aydoğdu, Ahmet Ulukanlı, Mehmet Karaoğlu


Denge Egzersizlerinin 11 Yaşındaki Futbolcuların Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

   Murat Son, Mert Kendir, Fatih Tezel, Enis Çolak


Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Terkinin Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri

   Yeliz Öztürk, Selda Polat Hüsrevşahi


An empirical study on Emotional intelligence & Satisfaction on the online learning platform

   Padmashree G S, Mamatha H K


Amatör Sporcuların “Hakemlerin Hatalı Kararları” Hakkındaki Görüşleri

   Çağrı Hamdi Erdoğan


Taşımalı Eğitim Yapılan Okulların Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar

   Mehmet Mesut Oğuz, Metin Özkan


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygıları İle Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

   Taner Atasoy, Aydın Pekel


Uzaktan Eğitimde Yapılan Ölçme Faaliyetlerine Yönelik Kaygılar ve Çözüm Önerileri: Ordu Üniversitesi Örneği

   Servet Kılıç


Re-Thinking Education in Cultural Heritage and Architectural Conservation: An Experimental Study with School Children

   Gülay Kepsutlu, Elif Süyük Makaklı


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Ders İşleme Sürecindeki Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi

   Mehmet Uymaz


Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin İşlemsel Uzaklık Algı Düzeylerinin İncelenmesi

   Ahmet Berk Ustun


Öğrenci Bağlılığı Kavramı Üzerine Bir Literatür İncelemesi: Kuramlar, Bileşenler, Etkileyen Faktörler ve Göstergeler

   Seyfullah Gökoğlu


The Treatment of Socio-Environmental Problems at The Primary Education Stage. A Look from The Spanish State Educational Legislation.

   María Auxiliadora Rebollo-Corredera, Olga Moreno-Fernández, Mario Ferreras-Listán


Examining Middle School Students’ Vocabulary Learning Strategies in Relation to Various Variables

   Sara Bilir, Hatice Gülru Yüksel


Frequency of Grade 8 Students to Use Cognitive and Metacognitive Strategies in the Process of Reading the “DNA and Genetic Code” Unit

   Gülşah Aydemir, Emine Hatun Diken


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hibrit Olarak Gerçekleştirilen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Deneyimleri

   Önder Eryılmaz


Öğretmen Adaylarına Göre Etik Öğretmen ve Öğretmenlik Meslek Etiği

   Menşure Alkış Küçükaydın


Basketbolda Farklı Oyuncu Sayıları ile Oynatılan Oyunlar ve Teknik Cevapların İncelenmesi

   Yağmur Özatik, Emin Süel, Yusuf Soylu


Body Percussion in The Work of Composer Oscar Navarro. The Case of “Libertadores

   Salvatore Di Russo, Francisco Javier Romero-Naranjo


Osmanlı Klasik Dönemi Öğretiminin İyileştirilmesine İlişkin Tarih Öğretmeni Görüşleri

   Mehmet Alper Cantimer


STEAM Çalışmalarına Yönelik Temel Perspektiflerin Erken Çocukluk Döneminde Verilmesinin Önemi

   Sedef Öztürk, Miray Özözen Danacı


Music Motor Control and Dual Task. Handsball Change as A Musical-Motor Paradigm

   Francisco Javier Romero-Naranjo; Roberto Sayago-Martínez


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

   Taha Şenel, Yusuf Yıldırım


Analysing the Psychological Flexibility of University Students with Different Depression Anxiety and Stress Level

   Selman Çutuk, Fikret Soyer, Tuncel Öz, Zeynep Akkuş Çutuk


Yeni Zelanda Eğitim Sisteminin İncelenmesi

   Banu Aras, Hüseyin Sinan Avcı, Asım Arı


Türkiye ve Singapur Lise Edebiyat Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırması

   Hüseyin Sinan Avcı, Yavuz Selim Şişman, Asım Arı


Pandemi Döneminde Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Pandemi Algısı Nasıldır?

   Şafak Uluçınar Sağır, Sultan Ercan, Kayhan Bozgün


İngiltere Eğitim Sisteminin İncelenmesi

   Emrah Orakcıoğlu, Yavuz Selim Şişman, Zühal Çubukçu


Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Veli ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

   Yusuf YILDIRIM


Video Destekli Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusu Örneği

   Ayşegül Aslan, Şükran Arslan


Avustralya Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi

   Yavuz Selim Şişman, Emrah Orakcıoğlu, Asım Arı


8. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfade, Denklem ve Özdeşliklere Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer


Sustainable and Flipped Mathematics Education with Operational Techniques and Criteria for Pedagogical Adaptation

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Memnuniyetleri ile Algılanan Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Yakup Yılmaz


İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi

   Eylem Bayır, Nida Özel, Ezgi Önder


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Engellilere Yönelik Duygusal Mesafelerinin İncelenmesi

   Atike Yılmaz, Dilara Ekiz


Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Ve Matematik Dersi Bağlamında Özel gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Eğitim Programları

   Hafize Gamze Kırmızıgül


Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Koronavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış Düzeylerinin Araştırılması: Balıkesir İli Örneği

   Nida Turgut, Pınar Özkan


Öğrenciler Matematikçilerin Hayatlarına Ve Buluşlarına İlişkin Tasarlanan Posterlerle İlgili Ne Düşünüyor?

   Rabia Betül Bora, Burçin Gökkurt Özdemir, Senanur Selçuk, Mert Dağ


Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

   Nadide Yılmaz


Öğretmenlerin Matematiksel Etkinlikleri Temin Etme veya Oluşturma Sürecinde Başvurdukları Kaynaklar ve Etkinlik Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar

   Ali Bozkurt, Mehmet Güzel, Mehmet Fatih Özmantar, Gülay Agaç, Zeynep Avcı


Çocuk Hakları Boyutunda Dijital Çizgi Roman Tasarımı: ''Sadece Biriyim''

   Kadriye Çelik, Genç Osman İlhan


Impact of STEM Education on Preservice Science Teachers’ Perceptions of STEM, Student Engagement, and Views on STEM Education

   Meltem Kuvac, Isil Koc


Evaluation of Online Education Efficiency in Survey and Restoration Courses

   Özlem Atalan, İpek Görükçü


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Koronavirüs Sürecinde Kaygı Durumlarının İncelenmesi

   Murat Özmaden, Ali Çevik, Gökhan Dokuzoğlu


Çizgi Romanla Müze Eğitimine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

   Gamze Kaba, Genç Osman İlhan


Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Covid-19 Korku Düzeylerinin Araştırılması

   Pınar Özkan, Nida Turgut


Ana Sınıfında Fen: Çocuklarda Bitki Kavramı

   Zülfikar Güvenir


Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünden Danışmanları

   Menşure Alkış Küçükaydın


Announcements

ERPA 2021 Book of Proceedings

ERPA International Congresses on Education 2021 e-Book of Proceedings is available, please click the link provided below.

ERPA 2021 Book of Proceedings

Date of Announcement:   2021-08-31


ERPA 2021 Book of Abstracts

ERPA International Congresses on Education 2021 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2021 BOOK OF ABSTRACTS

 

Date of Announcement:   2021-06-29


Zoom link information of Hall A to attend congress sessions

Topic: HALL A ERPA CONGRESS 
           Opening Speeches & Panels
Time: Jun 5, 2021 08:45 AM Istanbul
 
Join Zoom Meeting

 

Date of Announcement:   2021-06-04


Zoom link information of Hall B to attend congress sessions

Topic: HALL B ERPA CONGRESS 
 
Time: Jun 5, 2021 08:45 AM Istanbul
 
Join Zoom Meeting

 

Date of Announcement:   2021-06-05


Detailed Congress Programmes

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2021 are provided below.

Date of Announcement:   2021-06-05


New Template For Virtual Presentation

For Virtual Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2021-05-10


ERPA 2019 SHS Web of Conferences issue

Dear Colleagues,

I am pleased to inform you that ERPA 2019 SHS Web of Conferences issue has been indexed in the Web of Sciences.

Best regards,

Date of Announcement:   2021-03-05


ERPA 2021 Welcome Message

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2021 that will be held online from 3 to 5 June 2021. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2021 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. İsmail Önder

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2021

Date of Announcement:   2021-02-22


Yandex.Metrica